Nouvèl & Avi

Medicaid Provider Message

Help ensure your patients don't lose their coverage

Avi ak Ankèt sou EVV Depatman Sante Eta New York la

Apèsi sou EVV a ak Pwochen Etap yo

 

Mizajou sou Vèsman Rekouvreman an

Aktyèlman, si gen yon reklamasyon ki te ajiste epi ki vin fè gen yon balans negatif (pandan plis pase 30 jou), nou voye yon lèt rekouvreman yon fwa chak mwa nan kourye. Lèt sa a bay detay reklamasyon ki kreye balans negatif la, ansanm ak tout reklamasyon konpansatwa yo, avèk avi rekouvreman mansyèl la. Rezime avi rekouvreman an endike montan ranbouseman n ap mande a.

Apati 1ye novanm 2020, lèt ak detay reklamasyon sa yo disponib pou pwofesyonèl swen sante yo analize 24/24, 7/7 atravè Pòtay Pwofesyonèl Swen Sante nou an. N ap kontinye voye detay reklamasyon an nan kourye pandan anviwon 6 mwa epi apresa n ap distribiye l atravè pòtay pwofesyonèl swen sante a.