Plent, doleyans ak kontestasyon

Konfli
Aetna Better Health ak pwofesyonèl swen sante nou yo ki gen kontra responsab pou rezoud nenpòt konfli ant moun ki konsène yo nan yon fason apwopriye. N ap rezoud konfli yo dapre kondisyon kontra nou epitou p ap gen sispansyon oswa entèferans nan distribisyon sèvis yo pou manm yo akòz konfli yo.

Aetna Better Health ap bay pwofesyonèl swen sante yo enfòmasyon nan Manyèl Pwofesyonèl Swen Sante yo ak nan lòt metòd, tankou bilten, fòmasyon, oryantasyon pwofesyonèl swen sante ak sitwèb nou, sou metòd pou rezoud konfli pwofesyonèl swen sante yo.

Reprezantan Sèvis Pwofesyonèl Swen Sante yo disponib pou diskite sou ensatisfaksyon yon pwofesyonèl swen sante pou yon pwoblèm ki garanti nan kontra sa a, epitou si nou pa kapab satisfè demann pwofesyonèl swen sante a, n ap ofri Metòd Plent Pwofesyonèl Swen Sante a.

Plent
Pwofesyonèl swen sante ki nan rezo a ak sa ki pa nan rezo a ka fè yon plent aloral oswa alekri dirèkteman ba Aetna Better Health anrapò avèk règleman nou yo, metòd nou yo oswa nenpòt aspè fonksyon administratif nou yo.

Manadjè Kontestasyon ak Doleyans gen responsablite prensipal pou kowòdone ak jere plent pwofesyonèl swen sante, epitou pou divilge enfòmasyon yo ba pwofesyonèl swen sante yo sou sitiyasyon plent lan.

Aetna Better Health of New York
Appeal and Grievance Department
PO Box 81040
5801 Postal Road
Cleveland, OH 44181
1-855-456-9126