Gid Pratik Klinik

Pou n ka ede manm nou yo bay swen ki konsistan, bon kalite swen ki itilize sèvis ak resous kòmsadwa, nou chwazi sèten direktiv klinik pou n ede pwofesyonèl ki bay swen nou yo. Pami direktiv sa yo gen pwotokòl tretman pou sèten pwoblèm espesifik, ak mezi yo pran pou sante prevantif.

Nou kreye direktiv sa yo pou n klarifye estanda ak klarifye sa ki gen pou fèt. Yo pa dwe:

  • Gen priyorite sou responsablite w pou bay tretman dapre sa yon manm bezwen an patikilye
  • Yo pa dwe itilize direktiv yo kòm lòd pou trete yon manm
  • Yo pa dwe garanti kouvèti oswa peman pou kalite oswa nivo swen yo pwopoze oswa ke yo bay

Tèm Sante nan Enstiti Nasyonal Kè, Poumon ak San - Opresyon, (Maladi ki bay Blokaj Pilmonè Kwonik [COPD]), Fibwoz Kistik, Kolestewòl ki Elve nan San, Ipètansyon, Ensomni, Anemi Falsifòm, Ensifizans ak Mank Somèy, Etid sou Somèy, Fimen ak Maladi Kadyak