Manyèl

Manyèl Pwofesyonèl Swen Sante Aetna Better Health of New York yo ba w yon aksè fasil ak enfòmasyon sou yon gwo varyete sijè, ki gen ladan yo kijan pou w depoze yon plent, ki sèvis ki kouvri pou manm yo, pwosesis plent ak apèl yo ak plis toujou.

Manyèl Pwofesyonèl Swen Sante a se yon resous enpòtan pou tout pwofesyonèl swen sante nou yo epi li ta dwe vin yon resous pou ou ak pou anplwaye klinik ou. Enprime yon kopi pou mete toupre ou, oswa sovgade paj sa a nan òdinatè ou.

Manyèl Pwofesyonèl Swen Sante MLTC