Antre nan Rezo Nou an

Gen anpil bon jan rezon pou antre nan rezo Aetna Better Health of New York:

  • Anplwaye relasyon pwofesyonèl swen sante nou travay di pou konprann pwoblèm biznis ou epi pou satisfè bezwen ou, kit ou se yon doktè premye swen oswa yon founisè sèvis ki baze nan kay ak nan kominote.
  • Ou jwenn avantaj nan sipò san rete ak nan okazyon pou aprann.
  • Nou travay sou reklamasyon ou yo nan yon mannyè ki apwopriye ak efikas.
  • Ou resevwa konpansasyon konpetitif.
  • Ou gen aksè nan teknoloji avanse ki kapab ede ou amelyore swen pasyan ou yo.

Kontakte Relasyon Pwofesyonèl Swen sante nan1-855-456-9126 pou plis enfòmasyon oswa kontakte nou.