Enfòmasyon

Kapasite nou pou nou byen sèvi manm nou yo depannde kalite rezo pwofesyonèl swen sante nou an. Lè w antre nan rezo nou an, w ap ede nou sèvi moun ki nan eta New York yo ak bon kalite sèvis w ap ofri yo. Ou se youn nan eleman ki pi kritik nan apwòch livrezon sèvis nou an, nou rekonesan anpil pou patisipasyon w. Pandan w ap fè efò pou w founi pi bon sèvis posib yo epi pou w pi byen konprann Aetna Better Health of New York, nou swete w ap pwofite avantaj tout resous sa yo.