Anba la a, w ap jwenn resous ak dènye enfòmasyon konsènan COVID-19 yo. N ap mete kontni Resous pou COVID-19 sa a ajou mezi nouvo enfòmasyon ki sible vin disponib pou nou kenbe w enfòme.

Rete ajou sou dènye direktiv kontwòl enfeksyon CDC a pou Mezon ki Bay Swen Enfimye yo, Etablisman Swen Alontèm yo, Etablisman Asistans pou Lavi Otonòm yo, Etablisman Dyaliz yo ak lòt ankò. Pou fè sa, vizite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html

Kestyon yo Poze Souvan sou Sèvis Telesante yo Pandan Epidemi Nouvo Kowonaviris 2019 (COVID-19) la

Kestyon yo Poze Souvan sou Nouvo Kowonaviris 2019 (2019-nCoV) la pou Antrepriz yo ak Anplwayè yo

Avi Enpòtan: Aetna ap travay pou pwoteje w kont eskwokri ki lye ak COVID-19 yo. Pa reponn si w resevwa yon apèl, tèks oswa imel sou tès kowonaviris “gratis”. Pa bay nimewo idantifikasyon manm Aetna w ni lòt enfòmasyon pèsonèl. Tanpri, siyale tout eskwokri. Pou fè sa, rele 1-800-447-8477 oswa ale sou entènèt sou https://tips.oig.hhs.gov/. Epitou, ou kapab rele Sèvis pou Manm Aetna a sou nimewo telefòn ki nan do kat idantifikasyon w nan.

Lèt Mizajou sou COVID-19 Pwofesyonèl Swen Sante a

CMS NEWS_4.8

Deklarasyon Politik OIG a pou Sèvis Telesante yo Pandan Epidemi Nouvo Kowonaviris 2019 (COVID-19) la_3.17

Direktiv CMS pou Kontwòl ak Prevansyon Enfeksyon Konsènan Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) la nan Ajans Sante Adomisil (Home Health Agencies, HHAs) yo