Pou Pwofesyonèl Swen Sante yo

Aetna Better Health of New York fè tout efò pou asire swen bon kalite, rantab, ki akse sou rezilta pou manm nou yo. Pou nou reyisi, nou konte sou rezo pwofesyonèl swen sante eksepsyonèl nou an.

Nou gen yon rezo pwofesyonèl swen sante nan konte sa yo:

  • Bronx
  • Kings (Brooklyn)
  • Nassau
  • New York (Manhattan)
  • Queens
  • Suffolk

Pwofesyonèl swen sante rezo nou an ak lòt pwofesyonèl swen sante se patnè nou nan bay swen sante kalite siperyè. Pou patenarya sa a gen siksè, li enpòtan pou nou gen bon kominikasyon.

Se sa ki fè nou ofri yon varyete mwayen ak resous. Donk pandan w ap fè efò pou bay pi bon swen ki posib ak konprann Aetna Better Health of New York pi byen, nou swete w ap kapab pwofite de resous sa yo.

Pou enfòmasyon sou pwosesis pou sispann kontra a, ale nan manyèl founisè a.