Resous

Aetna Better Health of New York bay manm New York li yo benefis ki itil. Pafwa konn gen limit nan tip ak kantite sèvis ou ka jwenn. Kèlkeswa sèvis w ap pran an, fòk ou bezwen sèvis la toutbon pou pwoblèm ou genyen an. Moun ki responsab jesyon swen w lan ka ede w jwenn sèvis ou bezwen anplis yo.

Sèvis

Sèvis Manm 24 sou 24

Pou Pwofesyonèl Swen Sante

Swen dan

Jesyon Swen Sante

Sèvis Transpò

Swen Zye

Liy Telefòn Enfimyè

Sèvis Entèpretasyon Lang

Sèvis pou moun ki gen pwoblèm pou tande

Doleyans ak Kontestasyon

Liy Telefòn pou Rapòte Fwod ak Abi

Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health)

Nimewo Telefòn

1-855-456-9126

1-855-456-9126

1-866-674-0982

1-855-456-9126

1-866-334-8919 oswa
1-855-456-9126 Aetna Better Health of New York

1-855-873-1282 eyeQuest
1-855-456-9126 Aetna Better Health of New York

1-855-456-9126

1-855-456-9126

New York Relay 711

1-855-456-9126

1-855-456-9125

1-866-712-7197

Deskripsyon

Sèvis Manm lan pou ede ou resevwa sèvis yo epitou pou reponn kesyon ou nenpòt lè.

Gwo rezo pwofesyonèl swen sante nou ap ba ou swen sante ou bezwen an.

Gwo rezo pwofesyonèl swen sante nou ap ba ou swen sante ou bezwen an.

Apwòch konsantre ekip swen sante ou itilize pou planifye swen sante ou epi pou kowòdone swen sante ak sèvis ou bezwen pou rete an sante pandan tout tan ou kapab.

Apwòch konsantre ekip swen sante ou itilize pou planifye swen sante ou epi pou kowòdone swen sante ak sèvis ou bezwen pou rete an sante pandan tout tan ou kapab.

Pou linèt

Pou jwenn èd nan sitiyasyon ijan ak nan sitiyasyon ki pa ijans.

Rele Sèvis Manm pou jwenn materyèl ak èd nan yon lòt fòma oswa lang.

Relay 711 se yon sèvis yo bay moun ki gen difikilte pou tande.

Rele Sèvis Manm.

Aetna Better Health of New York
Appeal and Grievance Department
PO Box 81040
5801 Postal Road
Cleveland, OH 44181

Fwod ak Abi

Rele oswa ekri nou si ou panse nou pa rezoud pwoblèm ou yo. Ekri nou nan adrès:
NYS Department of Health
Bureau of Managed Long Term Care
Corning Tower
Room 1911
Empire State Plaza
Albany, NY 12237