Anyè Pwofesyonèl Swen Sante

Nan kad plan swen jere alontèm Aetna Better Health of New York la, ou ka kontinye wè pwòp doktè pa w yo, ki gen ladan yo Doktè Swen Prensipal ou a ak tout espesyalis ou ka bezwen nan kad Medicaid oswa Medicare ou.

Lè w enskri nan Aetna Better Health of New York, w ap gen aksè tou ak sèvis nan rezo pwofesyonèl swen sante nou yo ki liste nan Anyè Pwofesyonèl Swen sante a.

Lis Pwofesyonèl Swen Sante Aetna Better Health of New York la bay yon anyè pwofesyonèl swen sante nou ki patisipe yo nan konte Nassau, Suffolk, Queens, Kings (Brooklyn) ak New York (Manhattan).

Nou chwazi tout pwofesyonèl swen sante yo epi ba yo akreditasyon avèk atansyon, kidonk ou kapab gen konfyans ke yo chak, ki gen ladan yo sèvis oksilyè adomisil yo, enfimyè espesyalize yo, sèvis livrezon manje yo ak terapet yo, kalifye epi asire epi yo reponn ak tout egzijans ki aplikab pou sètifikasyon ak lisans yo.

Anyè Pwofesyonèl Swen Sante sa a ajou depi fevriye 2019 epi DOH apwouve l. Gen kèk pwofesyonèl swen sante ki ka te ajoute oswa retire nan lis la apre anyè sa a te fin enprime. Pou jwenn enfòmasyon ki pi resan sou pwofesyonèl swen sante ki patisipe Aetna Better Health of New York ki nan zòn ou an, tanpri, kontakte sèvis pou manm nan sou 855-456-9126.

Anyè Pwofesyonèl Swen Sante