Swen dan

Yon dantis se yon kalite pwofesyonèl swen sante ki trete dan ak jansiv ou.

LIBERTY Dental Plan ofri sèvis dantè. Li travay ak plizyè dantis nan katye w la. Ou ka kontakte yo sou (866) 674-0982 (TTY: 1-877-855-8039.) Lendi rive vandredi soti 8 a.m. rive 8 p.m. Oswa ou ka rele Sèvis pou Manm Aetna Better Health la sou 1-855-456-9126.

Liberty Dental Plan| Jwenn yon Dantis

 Pwoteksyon dantè w la gen ladan l:

  • 1 egzamen ak yon netwayaj chak 6 mwa
  • Radyografi Dyagnostik
  • Dantistri Reparasyon (plonbaj)

Lè li nesesè pou rezon medikal:

  • Operasyon nan Bouch
  • Kanal Radikilè (ou bezwen otorizasyon davans)
  • Kouwòn ak Dantye (otorizasyon alavans obligatwa)

Before seeing a specialist, you will need a referral from a general dentist.

Dental Benefit Update

Starting January 31, 2024, Aetna Better Health of New York will be covering crowns and root canals in certain circumstances so that you can keep more natural teeth.

In addition, replacement dentures and implants will only need a recommendation from your dentist to determine if they are necessary.  This will make it easier for you to access these dental services.