Avantaj yo

Aetna Better Health fyè pou sèvi manm ki nan Pwogram Medicaid Managed Long Term Care. Nou vle travay avèk ou pou reyalize objektif sante ou ak eta sante fizik ou.

Sèvis ki garanti yo

Swen Sante pou Adilt Lajounen

Swen nan Kay Retrèt

Swen Oksilyè

Ègoterapi

Èd pou Odyoloji ak Odisyon

Swen Pèsonèl

Jesyon Swen Sante

Sistèm Repons pou Ijans Pèsonèl

Swen Dan

Terapi Fizik

Sipleman Dyetetik ak
Konsèy sou Nitrisyon

Podoloji

Ekipman Medikal Dirab

Swen Enfimyè Prive

Swen nan Kay

Pwostetik ak Òtetik

Repa yo Pote Lakay ou oswa Repa Angwoup

Terapi Respiratwa

Èd pou Swen Sante nan Kay

Sipò Sosyal ak Sipò nan Anviwònman

Sèvis Sosyal Medikal

Gadri Sosyal

Materyèl Medikal

Òtofoni

Sèvis Transpò ki pa pou Ijans

Swen Zye

Swen Enfimyè

 

Aetna Better Health ap peye pou sèvis ki endike anwo a pou moun ki se manm Aetna Better Health of New York epi ki gen Medicaid. Se yon pwofesyonèl rezo patnè ki ta dwe bay sèvis sa yo. Sèvis egzat la ak kantite fwa ak kantite tan ou resevwa sèvis la baze sou pwoblèm medikal ou (yo) ak sante ou ak bezwen sosyal ou.

Pou ka gen plis enfòmasyon sou sèvis nou yo, gade nan Tiliv Manm lan oswa kontakte ekip jesyon swen w oswa rele nimewo gratis Sèvis Manm lan nan 1-855-456-9126 oswa NY Relay 711.