Swen Kontwole Alontèm

Kisa Swen Sante Kontwole Alontèm ye?

Objektif prensipal swen sante kontwole alontèm se pou ede ou rete lakay ou pandan tout tan ki posib. Sa ba ou swen sante ou bezwen pou fè aktivite chak jou ou ka pa kapab fè ankò san ou pa jwenn èd. Li bay sèvis medikal, sèvis pèsonèl ak sèvis sosyal.

Aetna Better Health nan New York gen yon rezo plen ak founisè de kalite nan zòn ou an. W ap kapab chwazi founisè nan rezo sila a ki pi bon pou ou. Kòm yon manm, y ap deziyen yon ekip ki ap jere swen w epi ki ap chache konnen w epi sa ou gen bezwen. Ekip la ap ede w jwenn founisè swen pou lontan ak sèvis ki sipoze bon pou bezwen w.

Nou ka ba ou yon èd pou ede ou avèk aktivite pou fè chak jou (ADL) lè ou pa kapab fè bagay sa yo poukont ou. ADL yo gen ladan bagay ou fè chak jou, tankou:

  • Fason pou manje ak fason pou prepare repa
  • Lè ou ale nan twalèt
  • Lè ou kouche ak desann kabann san pwoblèm
  • Fason pou benyen
  • Fason pou abiye

Moun k ap pran swen ou yo ka ba ou èd avèk aktivite sa yo lakay ou, tankou èd sante lakay ou oswa èd pou swen pèsonèl ou.

Gen yon Pwogram Èd Pèsonèl Kliyan Kontwole pou manm ki kalifye pou Medicaid ki bezwen sèvis swen sante nan kay epi kapab kontwole swen sante pa yo. Ou ta oryante swen sante pa ou lè ou chwazi kimoun k ap ede ou. Ou anboche, fòme, pwograme epi sipèvize èd pèsonèl ou. Manadjè swen sante ou kapab ede ou deside si pwogram sa a bon pou ou.

Objektif nou se pou ede ou rete endepandan otank posib. Men si ou pa kapab rete lakay ou, nou toujou kapab ede ou.

Pafwa, ou ka bezwen plis swen sante pase sa nou kapab ba ou lakay ou. Lè sa rive, ou ka bezwen ale nan yon kay retrèt. Kantite tan ou pase nan kay retrèt la ka pou yon tan kout oswa pèmanan. Nou gen kontra avèk kay retrèt yo pou asire ou gen chwa lè ou pa kapab rete lakay ou. Manadjè swen sante ou ap ede ou ak fanmi ou avèk desizyon sa a.

Pou ka gen plis enfòmasyon sou sèvis swen alontèm Medicaid jere, rele nou nan 1-855-456-9126 oswa voye yon i-mèl pou nou.