Anba la a, w ap jwenn resous ak dènye enfòmasyon konsènan COVID-19 yo. N ap mete kontni Resous pou COVID-19 sa a ajou mezi nouvo enfòmasyon ki sible vin disponib pou nou kenbe w enfòme.

Avi Enpòtan: Aetna ap travay pou pwoteje w kont eskwokri ki lye ak COVID-19 yo. Pa reponn si w resevwa yon apèl, tèks oswa imel sou tès kowonaviris “gratis”. Pa bay nimewo idantifikasyon manm Aetna w ni lòt enfòmasyon pèsonèl. Tanpri, siyale tout eskwokri. Pou fè sa, rele 1-800-447-8477 oswa ale sou entènèt sou https://tips.oig.hhs.gov/. Epitou, ou kapab rele Sèvis pou Manm Aetna a sou nimewo telefòn ki nan do kat idantifikasyon w nan.

Lèt Mizajou sou COVID-19 Manm nan

CMS NEWS_4.8

Direktiv Depatman Sante NYC pou Moun Ki Ka Gen yon Pi Gwo Risk Maladi Kowonaviris Grav pou Lane 2019 la