Komite Konsiltatif Manm

Antre nan Komite Konsiltatif Manm (MAC) nan

Komite Konsiltatif Manm (Member Advisory Committee, MAC) Aetna Better Health of New York la ofri w yon kote pou w pale ak lòt manm Aetna epi ak pèsonèl nou an. Nou ta renmen ou antre nan MAC nou an. MAC a ba w opòtinite pou w di nou sa w panse sou plan sante nou an. Ou ka di nou kijan nou ka amelyore bagay yo pou ou, manm nou. Manm MAC yo ka manm fanmi oswa titè legal manm yo tou, defansè ak entèvenan kominotè. Si w gen kestyon, rele Sèvis pou Manm nan sou 1-855-456-9126, TTY 711, 24 sou 24, sèt jou sou sèt.

Nou toujou ap chèche lide ak sigjestyon manm yo pou ede nou amelyore. Ou byenvini nan Komite Konsiltatif Manm nou an. Pou antre ladan l ou dwe:

  • Yon manm Aetna Better Health of New York depi omwen 90 dènye jou yo.
  • Dispoze pou patisipe nan reyinyon yo anpèsòn oswa nan telefòn 4-6 fwa chak ane. Si w patisipe nan reyinyon yo anpèsòn, n ap ba w transpò gratis.

 Li fasil pou antre, tanpri, rele depatman sèvis pou manm nou an sou 855-456-9126 pou antre nan pwochen Komite Konsiltatif Manm (MAC) nou an.