Kite Fimen

Fimen lakòz ou gen akoutimans anpil. Sigarèt se pwoblèm doub. Toudabò, yo ba ou enpe enèji anplis, yon ogmantasyon nan enèji. Answit, yo abandone ou. Yo fè ou santi ou rilaks, men tou fatige epi menm deprime.

Li pa fasil pou kite fimen, men ou kapab fè sa. Pou jwenn pi bon chans pou kite fimen (pou toutbon), ou bezwen konnen sa w ap fè pou sa, ki chwa ou genyen, ak kote pou ale pou jwenn èd. Tcheke enfòmasyon enpòtan sa yo: