Nitrisyon

Etid yo montre yon bon rejim alimantè nan dènye ane lavi ou ap redui risk pou osteyopowoz, tansyon ki wo, maladi kè ak sèten kansè. Pandan w ap pran laj, ou ta ka bezwen mwens enèji. Men, ou toujou bezwen kantite eleman nitritif ki nesesè nan manje. Pou jwenn yo:

 • Chwazi yon varyete manje ki bon pou sante ou.
 • Evite kalori vid, ki se manje ki gen anpil kalori, men yon ti kantite eleman nitritif, tankou tchips, bonbon, soda ak alkòl.
 • Chwazi manje ki gen yon ti kantite kolestewòl ak grès, sitou grès satire ak asid gra. Anjeneral, grès satire yo se grès ki soti nan vyann bèt. Chèche: “transfat” (asid gra) ki sou etikèt manje trete yo, magarin, ak matyè gra.
 • Pou jwenn enfòmasyon sou dènye gid dyetetik yo, ale sou sitwèb Choose My Plate. W ap jwenn plan konvèsasyonèl pou manje pou ede ou manje pi an sante.

Kèk ti konsèy pou manje an sante
Pafwa, chanjman dyetetik ki pi senp yo kapab fè yon gwo diferans. Eseye ti konsèy sa yo pou mete plis nitrisyon nan rejim alimantè ou.

 • Fè pwochen plat pat alimantè ou oswa plat diri ou vin yon plat ki pi bon pou sante ou. Eseye diri jòn oswa pat alimantè ble konplè alaplas sa ki blan an.
 • Melanje grenn konplè tankou òj nan yon ragou oswa nan ble boulgou nan yon sote legim oswa nan yon ragou ki kwit nan fou.
 • Pa achte legim ou konnen ou p ap manje. Chwazi legim ki fasil pou prepare oswa legim ki menm koupe davans.
 • Fè pen vyann ou oswa ragou ki kwit nan fou ou vin pi bon pou sante ou avèk kèk kawòt oswa koujèt rape.
 • W ap fè yon lazanya? Bay li yon sipò ki bon pou sante ou lè ou mete legim fre nan sòs la.
 • Achte fwi fre lè yo nan sezon yo.
 • Lè ou pa wè li, li pa nan lide ou. Poutèt sa, kite yon bòl fwi vizib sou tab la, sou kontwa oswa nan yon kote ki vizib nan frijidè a.
 • Sèvi lèt avèk repa yo.
 • Alaplas dlo, itilize lèt san grès oswa lèt ki gen yon ti kantite grès lè w ap fè avwàn.

Sous: Materyèl Edikasyon USDA pou Pasyan