Viv Byen

Ou gen kouvèti pou pwoteje ou an ka ou ta gen yon gwo pwoblèm medikal. Li peye pou bagay tankou vizit kay doktè, operasyon ak medikaman. Men èske ou te konnen plan an ka ede ou rete an sante tou?

Aetna Better Health la pou gide ou. Èske w ap eseye sispann fimen? Nou gen konsèy ak pwogram pou ou. Èske w ap eseye manje pi byen oswa kòmanse fè egzèsis? Nou la pou motive ou.