Liy Telefòn Enfimyè

Aetna Better Health ofri yon Liy Telefòn Enfimyè pou reponn kesyon medikal jeneral lè biwo doktè yo fèmen. Annik rele Aetna Better Health nan nimewo 1-855-456-9126, TTY/TDD Relè NY 7-1-1.
Mete w pre pou bay nimewo idantifikasyon manm ou.