Rim ak Grip

Grip

Sezon grip kapab yon tèt chaje. Grip se yon maladi ki ka touye moun aje ak sa yo ki gen maladi ki dire lontan yo. Se poutèt sa li enpòtan pou pran prekosyon pou rete an sante mezi ou kapab. Pran yon vaksen pou grip se youn nan bagay ou ka fè. Jeneralman sezon grip kòmanse zòn mwa oktòb yo epi li ka fini jiska fen mwa me.

Sentòm

Fyèv

Tèt fè mal

Doulè jeneral

Fatig, feblès

Kò kraze

Nen bouche

Estènen

Gòj fè mal

Malèz nan pwatrin

Tous

Vomisman ou Dyare

Konplikasyon

Tretman

Prevansyon

Rim

Ra

Ra

Yon ti kras

Lejè anpil

Jamè

Komen

Òdinè

Komen

Lejè

Tous sèch modere

Jamè

Sinis ak presyon nan zòrèy

Bwè anpil likid, bese fyèv la, repoze

Okenn

Grip Sezon ak Nouvo H1N1

Wo(102-104°F) dire 3-4 jou

Souvan

Òdinè; souvan sevè

Ka dire jiska 2-3 semèn

Bonè epi souvan

Pafwa

Pafwa

Òdinè

Komen, kapab sevè

Kapab yon tous sèk sevè

Pi komen ak grip H1N1; mwens ak rim

Nemoni; ka menase lavi

Medikaman antiviral (nan kèk sitiyasyon)

Vaksen pou grip sezon ak H1N1

Jan pou pran swen grip la lakay ou

Pifò moun ki gen grip refè san medikaman. Si ou malad, pa bliye:

  1. Repoze.
  2. Bwè likid transparan pou w pa pèdi twòp dlo nan kò.
  3. Pale ak doktè ou sou nenpòt swen espesyal ou kapab bezwen si ou gen yon pwoblèm medikal sante tankou dyabèt, maladi kè, opresyon oswa anfizèm. Doktè ou kapab vle preskri medikalman antiviral pou ou.
  4. Veye siy alam ki endike ou ka bezwen ak chèche swen medikal.

Siy Alam kay adilt gen ladan:

  • Difikilte pou respire oswa souf kout
  • Doulè oswa presyon sou pwatrin oswa vant ou
  • Yon toudisman ki vini toudenkou
  • Konfizyon
  • Gwo vomisman ki pa vle rete
  • Sentòm ki sanble ou gen grip men ki retounen ak yon fyèv oswa yon tous ki pi mal

Piki Pou Grip

Aetna Better Health devwe pou garanti manm nou yo resevwa pi bon swen posib. Sa gen ladan bay vaksen enpòtan kont grip ak nemoni.

Daprè Sant Prevansyon ak Kontwòl Maladi, vaksen pou grip 80 pousan efikas nan anpeche lanmò akòz grip. Epi paske moun ki gen grip gen plis risk pou gen nemoni, li espesyalman enpòtan pou pran vaksen grip ou.

Nou rekòmande ou pran vaksen grip ou nan mwa oktòb oswa novanm. Doktè oswa famasi lokal ou ofri vaksen sa yo chak ane.