Maladi ak Pwoblèm medikal

Èske ou vle aprann sou yon maladi oswa pwoblèm medikal? Fè atansyon ak ki kalite sitwèb ou fè konfyans pou enfòmasyon sou lasante. Men detwa sit nou rekòmande:

Krames – yon resous edikasyon pasyan ajou ak plis pase 4,000 sijè sou lasante ak medikaman.
Medline – enfòmasyon sou maladi, pwoblèm medikal ak koze sou Eta sante fizik ki ekri yon fason ou ka konprann.
Feyè Enfòmasyon Sou Bezwen Espesyal – feyè enfòmasyon pou pwoblèm medikal bezwen espesyal ki devlope pou pwofesyonèl swen dan ak medikal, paran, ak moun k ap okipe pasyan yo.