Sante ak Eta sante fizik

Sante w enpòtan. Se poutèt sa Aetna Better Health of New York ofri enfòmasyon pou ede w rete ansante. Si w bezwen plis enfòmasyon oswa sèvis sante, rele jestyonè swen w nan.

Vizit Kay Doktè

Aprann jan ou kapab tire tout sa ou kapab nan vizit kay doktè ou. Jwenn enfòmasyon itil pou ede ou prepare. Chèche konnen ki kesyon pou ou poze ak sa pou ou pote.

Plis Enfòmasyon

Maladi ak Pwoblèm medikal

Jwenn enfòmasyon pwoblèm medikal sante, tankou kè sere, demans, abi dwòg/alkòl ak lòt. Aprann sa pou w veye ak jan pou pran swen tèt ou.

Plis Enfòmasyon

Viv Byen

Gade ti konsèy senp sa yo sou jan pou viv an sante. Jwenn enfòmasyon sou nitrisyon, egzèsis, jan pou jere estrès ak plis toujou. Aprann jan ou viv an bon santre - nan tèt ak kò.

Plis Enfòmasyon

Sante Fanm

Fanm yo gen bezwen espesyal pou sante yo. Aprann sa ou ka fè pou jwenn vin an sante ak rete an sante.

Plis Enfòmasyon

Sante Gason

Aprann sou pwoblèm medikal gason gen souvan ak fason pou rete an sante.

Plis Enfòmasyon