AFILYASYON LOPITAL

Sa yo se lopital kote doktè sa a gen privilèj (kote li gen pèmisyon lopital la pou itilize espas la pou pran swen pasyan li). Enfòmasyon an se doktè yo menm ki bay li epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

AFILYASYON GWOUP MEDIKAL

Sa yo se gwoup medikal doktè sa a gen yon relasyon travay oswa asosyasyon ak yo. Jeneralman gwoup sa yo pratike nan menm espesyalite oswa espesyalite ki parèy. Enfòmasyon an se doktè yo menm ki bay li epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

NON GWOUP PWOFESYONÈL SWEN SANTE / BIWO

Sa yo se gwoup medikal doktè sa a gen yon relasyon travay oswa asosyasyon ak yo. Jeneralman gwoup sa yo pratike nan menm espesyalite oswa espesyalite ki parèy. Enfòmasyon an se doktè yo menm ki bay li epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

AFILYASYON PWOFESYONÈL SWEN SANTE

Sa yo se doktè ki gen yon relasyon travay oswa asosyasyon youn ak lòt. Jeneralman gwoup sa yo pratike nan menm espesyalite oswa espesyalite ki parèy. Enfòmasyon an se doktè yo menm ki bay li epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

NON PWOFESYONÈL SWEN SANTE

Se pwofesyonèl swen sante, gwoup oswa lopital la ki bay non li epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon, pa pi piti pase chak twazan ak/oswa lè yo kontakte plan sante a pou bay nenpòt chanjman.

ADRÈS PWOFESYONÈL SWEN SANTE

Se pwofesyonèl swen sante, oswa lopital la ki bay adrès li a (yo) epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon, pa pi piti pase chak twazan ak/oswa lè yo kontakte plan sante a pou bay nenpòt chanjman.

SÈKS

Se doktè a menm ki bay sèks epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon, pa pi piti pase chak twazan ak/oswa lè yo kontakte plan sante a pou bay nenpòt chanjman.

AKSESIB POU ANDIKAPE

Sa a gen pou wè ak adrès biwo pwofesyonèl swen sante a. Se doktè a ki te dakò pou bay plan an enfòmasyon sa a pandan demach pou sètifye/resètifye li a. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

KALIFIKASYON LOPITAL

Komisyon Miks Pou Kalifikasyon Òganizasyon Swen Sante [Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)]

Sa a se yon pwosesis sètifikasyon lopital chwazi pou idantifye kapasite yo pou pèfòme nan nòm yo aksepte nan nivo nasyonal. Pwosesis revizyon egzijan sa a ede lopital yo amelyore pèfòmans yo ak maksimize swen yo bay pasyan yo epi demontre responsablite nan anviwonman swen sante ki toujou ap chanje a. Plan sante an verifye enfòmasyon sa a lè li ap fè sètifikasyon. Ekip pèsonèl nou revize enfòmasyon sa a omwen chak twazan pou pou tout pwofesyonèl swen sante k ap patisipe nan pwogram nan ou lè y ap resètifye ak lè y ap fè revizyon chak mwa pou mete chanjman ajou. Lopital yo responsab pou fè plan sante a konnen nenpòt chanjman ki genyen nan kalifikasyon yo.

Komisyon Miks la evalye kalite ak sekirite nan swen pou plis pase 18,000 òganizasyon swen sante. Pou kenbe ak genyen kalifikasyon, òganizasyon yo dwe gen yon gwo revizyon sou sit la yon ekip Komite Miks pwofesyonèl swen sante yo fè, omwen chak twazan. Objektif revizyon sa a se pou evalye pèfòmans òganizasyon nan domèn ki afekte swen ou. Lè sa a yo ka akòde kalifikasyon daprè jan òganizasyon yo te satisfè nòm Komisyon Miks la. Enfòmasyon sa a verifye nan sitwèb yowww.qualitycheck.org/consumer/searchQCR.aspx

LANG

Sa a se lang apa angle doktè sa a oswa ekip klinik li a ka pale oswa kominike ak moun ki bezwen swen medikal yo. Se doktè a ki te dakò pou bay plan an enfòmasyon sa a pandan demach pou sètifye/resètifye li a. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

AP AKSEPTE NOUVO PASYAN

Sa vle di doktè sa a kapab resevwa nouvo pasyan nan biwo li. Enfòmasyon an se doktè yo menm ki bay li epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

AP AKSEPTE NOUVO PASYAN

Sa vle di pwofesyonèl swen sante sa a ap resevwa nouvo pasyan. Pwofesyonèl swen sante an dwe rapòte enfòmasyon sa a nan Mercy Care Plan. Pwofesyonèl swen sante a dwe di nou ki lè y ap aksepte Nouvo Pasyan ak ki lè yo p ap aksepte yo. Yo dwe enfòme nou sou tout chanjman nan enfòmasyon kontak yo, tankou nimewo telefòn yo ak adrès yo. Enfòmasyon ki la a se li menm ki pi aktyèl lè nou baze sou sa pwofesyonèl swen sante a te pataje avèk nou.

AP AKSEPTE NOUVO PASYAN

Sa vle di pwofesyonèl swen sante yo ap resevwa nouvo pasyan. Pwofesyonèl swen sante yo dwe rapòte enfòmasyon sa a nan Mercy Care Advantage. Pwofesyonèl swen sante a dwe di nou kilè y ap aksepte Nouvo Pasyan ak kilè yo p ap aksepte yo. Yo dwe enfòme nou sou tout chanjman nan enfòmasyon kontak yo, tankou nimewo telefòn yo ak adrès yo. Enfòmasyon sa a se li menm ki pi aktyèl lè nou baze sou sa pwofesyonèl swen sante a te pataje avèk nou.

AP AKSEPTE NOUVO PASYAN

Sa vle di doktè sa a kapab resevwa nouvo pasyan nan biwo li. Enfòmasyon an se doktè yo menm ki bay li epi li kapab koresponn sèlman ak kritè nou itilize pou kalifikasyon/rekalifikasyon. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

LAJ LI SÈVI

Sa a se gwoup laj pwofesyonèl swen sante sa a sèvi. Se doktè a ki te dakò pou bay plan an enfòmasyon sa a pandan demach pou sètifye/resètifye li a. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan.

SÈTIFIKASYON KONSÈY MEDIKAL

Sètifikasyon espesyalite medikal sa a endike ke doktè sa a resevwa rekonesans pou ekspètiz li nan yon espesyalite oswa sou-espesyalite patikilye nan pratik medikal, ke l rive jwenn atravè yon pwosesis volontè epi difisil tès ak evaliyasyon ke kanmarad li pase l. Sètifikasyon konsèy la, premye fwa yo te ofri yo, pat gen yon dat ekspirasyon; sepandan, lè yo wè kijan konesans medikal la ap pwogrese, renouvèlman sètifikasyon an vin obligatwa kounye a pou kenbe rekonesans la. Plan sante a valide enfòmasyon sa yo nan moman akreditasyon an. Pèsonèl nou an revize enfòmasyon sa yo omwen chak twa lane ou tout pwofesyonèl swen sante nou ki patisipe yo pandan re-akreditasyon an epi atravè revizyon mansyèl pou mete ajou chanjman aktyèl yo. Pou wè si pwofesyonèl swen sante w la gen sètifikasyon konsèy la, ou ka gade plis sou https://www.certificationmatters.org/find-my-doctor/

Li plis enfòmasyon sou sètifikasyon konsèy la.

ESPESYALITE

Se yon domèn espesifik medsin kote yon pwofesyonèl swen sante ka konsantre pratik li. Se kritè korespondans ke yo itilize pou akreditasyon/renouvèlman akreditasyon yo ki otodeklare epi limite enfòmasyon yo. Plan sante a valide enfòmasyon sa yo nan moman chanjman nan sitiyasyon pwofesyonèl pratisyen an oswa chak twa lane.

Li plis enfòmasyon sou espesyalite yo.

NPI

NPI

Nimewo Lisans Eta

Nimewo Lisans Eta

Fòmasyon nan Konpetans Kiltirèl

Fòmasyon nan Konpetans Kiltirèl

ZÒN JEWOGRAFIK SÈVIS

Sa a se kote pwofesyonèl swen sante a dakò / kapab vwayaje pou bay manm nan sèvis. Se doktè a ki te dakò pou bay plan an enfòmasyon sa a pandan demach pou sètifye/resètifye li a. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan

BEZWEN ESPESYAL

Sa a se kapasite pwofesyonèl swen sante a pou trete moun risk yo ogmante pou gen VIH/SIDA, moun Aje, ak/oswa moun ki gen reta devlopmantal. Se doktè a ki te dakò pou bay plan an enfòmasyon sa a pandan demach pou sètifye/resètifye li a. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan

SÈVIS TRANSPÒ PIBLIK

Sa vle di lokal pwofesyonèl swen sante a fasilman aksesib nan Transpò Piblik

Konte/Zòn Sèvis.

Sa a se kote pwofesyonèl swen sante a dakò / kapab vwayaje pou bay manm nan sèvis. Se doktè a ki te dakò pou bay plan an enfòmasyon sa a pandan demach pou sètifye/resètifye li a. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan

ORÈ TRAVAY

Sa a fè referans a orè Travray biwo a.

SAL EGZAMEN AKSESIB

Yon sal egzamen aksesib ki gen karakteristik ki rann li posib pou pasyan ki gen andikap pou yo deplase , tankou moun ki sèvi ak chèz woulant, pou yo resevwa swen medikal ki apwopriye. Karakteristik sa yo pèmèt pasyan an antre nan sal egzamen an, deplase nan chanm lan, epi itilize ekipman aksesib yo bay la. Karakteristik ki rann sa posib yo se:

  1. yon wout ki aksesib pou ale nan epi pou pase nan sal la;
  2. yon pòt antre ki gen yon lajè lib ki apwopriye, maj mannèv ak materyèl aksesib;
  3. modèl apwopriye ak plasman ekipman pou fè egzamen ki aksesib (ki gen ladan yon tab pou fè egzamen ak wotè ajistab ki aksesib ki ka bese pou transfè yo) ak
  4. espas lib apwopriye anndan sal la pou transfè sou kote ak itilizasyon ekipman pou soulve.

Done Kalite Lopital

Hospital Compare se yon sous done ke Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) konpile, an kolaborasyon ak òganizasyon ki reprezante kliyan, lopital, doktè, konpayi ki anplwaye moun, òganizasyon ki akredite ak lòt ajans federal. Hospital Compare gen enfòmasyon sou kalite swen yo bay nan plis pase 4,000 lopital Medicare-sètifye nan tout peyi a. Ou ka itilize Hospital Compare pou jwenn lopital ak konpare kalite swen yo bay. CMS mete enfòmasyon sa a ajou omwen chak twa mwa. Plan sante a valide enfòmasyon sa a lè lopital la avize plan sante a sou nenpòt chanjman ki fèt yo oswa chak twazan lè y ap fè akreditasyon an.

DISTANS, MIL

Montre distans apatide kòd postal ou mete a pa rapò ak kabinè doktè a.

AMELYORE RECHÈCH LA

Itilize filt ki pi ba yo pou amelyore rechèch ou a

ADRÈS AK NIMEWO TELEFÒN

Enfòmayson sa a konsène anplasman fizik lokal kote pwofesyonèl swen sante a ye ak nimewo telefòn li. Se doktè a ki pèsonèlman chwazi pou l bay plan sante a enfòmasyon sa a lè li t ap fè pwosesis akreditasyon / re-akreditasyon an. Plan sante a valide enfòmasyon sa a lè pratisyen an avize plan sante a lè gen nenpòt chanjman oswa chak twa zan.

SITWÈB

Sitwèb Pwofesyonèl Swen Sante a

FÒMASYON AK EKSPERYANS ESPESYAL

Sa a se kapasite pwofesyonèl swen sante a pou trete moun risk yo ogmante pou gen VIH/SIDA, moun Aje, ak/oswa moun ki gen reta devlopmantal. Se doktè a ki te dakò pou bay plan an enfòmasyon sa a pandan demach pou sètifye/resètifye li a. Plan sante a verifye enfòmasyon sa a lè praktisyen an kontakte plan an pou bay li nenpòt chanjman oswa chak twazan

Nivo ASAM

Yo itilize kritè American Society of Addiction Medicine (ASAM) pou evalye, planifye sèvis, fè plasman, kenbe, ak transfere/egzeyate moun ki gen pwoblèm adiksyon ak moun ki gen pwoblèm ki rive anmenmtan. Objektif li se ede moun jwenn pwofesyonèl swen sante ideyal avèk bon plan tretman ki pou satisfè bezwen espesifik yo.

EPSDT

Founi Sèvis Prevantif Texas Health Steps

AKSEPTE MEDICAID

Sa vle di Doktè sa a ka resevwa pasyan ki gen pwoteksyon Medicaid. Se kritè korespondans ke yo itilize pou akreditasyon/renouvèlman akreditasyon yo ki otodeklare epi limite enfòmasyon yo. Plan sante a valide enfòmasyon sa yo peryodikman atravè Eta a, lè pratisyen an notifye plan sante a ke gen chanjman oswa pandan pwosesis renouvèlman akreditasyon an.

MOUN KI ITILIZE SISTÈM TTY

Sèvis relè telefonik pou moun ki soud, ki tande di oswa ki gen twoub lapawòl ak lòt yo

Kontak pou Apre Lè Biwo

Enfòmasyon kontak pwofesyonèl swen sante pou apre lè biwo

Plan Asirans yo Aksepte

Lòt rezo KanCare yo aksepte

PWOFESYONÈL SWEN SANTE NAN TELESANTE / TELEMEDSIN

Seleksyone kaz Telesante/Temedsin nan ansanm ak non plan an epi rezilta yo ap montre tout pwofesyonèl swen Telesante/Telemedsin yo. Kòd Postal, Vil, Peyi ak/oswa Distans dezaktive lè kaz la seleksyone.

Pwofesyonèl Swen Sante nan Telemedsin

ORIJIN ETNIK / RAS

Orijin Etnik/Ras Pwofesyonèl Swen Sante a

Pwofesyonèl Swen Sante Esansyèl

Pwofesyonèl Swen Sante Esansyèl