Chèche yon Pwofesyonèl Swen Sante

  • Mete pwofesyonèl swen sante a oswa non etablisman an oubyen chwazi yon espesyalite
  • Mete kòd postal, vil oubyen konte a

Ou ka rele Aetna Better Health of New York nan 1-855-456-9126 pou mande yon kopi enprime Anyè Pwofesyonèl Swen Sante a. Nou mete Anyè Pwofesyonèl Swen Sante ki sou entènèt la ajou omwen chak 30 jou.

Pwofesyonèl Swen Dantè ki nan Vil New York yo
Vizite Rechèch Pwofesyonèl Swen Dantè ki nan Vil New York yo pou wè pwofesyonèl swen dantè nou gen Aetna Better Health of New York yo.

Pwofesyonèl Swen Dantè ki nan Long Island yo
Vizite Rechèch Pwofesyonèl Swen Dantè ki nan Long Island yo pou wè pwofesyonèl swen dantè w pou Aetna Better Health of New York yo.

ViziteRechèch Pwofesyonèl Swen Zye pou gade pwofesyonèl swen zye Aetna Better Health of New York ou yo.

Ou bezwen èd pou w jwenn yon doktè je?
Gade nan eyeQuest’s Jwenn yon Gid pou Pwofesyonèl ki bay swen nan Je yo .

Si w ta renmen fè yon demann pèmanan pou w resevwa tout literati yo nan yon lang ki pa lang Angle, oswa sou yon lòt fòma, ou ka rele Sèvis Manm Aetna Better Health of New York nan 1-855-456-9126.

Oksilyè
Pwofesyonèl ki bay Swen Sante nan domèn Konpòtman
Fqhc/Rhc
Ajans Swen Sante Adomisil
Lopital
Sèvis/Sipò Alontèm
Founisè Ekipman Medikal
Founisè Apwovizyonman Medikal
Pcp
Etablisman Snfs/Ltc
Espesyalis


Anyè rezo pwofesyonèl swen New York yo gen ladan l:

  • Pwofesyonèl swen sante pa egzanp, doktè ki bay premye swen, especialis, pwofesyonèl sante mantal, Pwofesyonèl Planin Familyal ki Kalifye (QFFPs), dantis ak pwofesyonèl swen pou je

  • Etablisman pa egzanp, lopital, etablisman swen sante alontèm ak etablisman swen enfimyè espesyalize pou reyabilitasyon, etablisman sante mantal, Federally Qualified Health Centers and Rural Health Centers, Sant Sante ki gen Kalifikasyon Federal ak Sant Sante Riral

  • Pwofesyonèl ki bay Sipò pa egzanp, sèvis lajounen pou adilt, vi asiste, manje yo livre adomisil, ajans swen sante adomisil ak founisè ekipman medikal adomisil

Men kijan pou Jwenn Yon Pwofesyonèl Swen Sante Ou ka chèche yon pwofesyonèl swen sante oswa yon famasi nan paj sa a. Ou ka itilize non an pou chèche yon pwofesyonèl swen sante oswa yon etablisman, vil, konte, kòd psotal oswa espesyalite pwofesyonèl swen sante a.