Konsèy Administrasyon

Direktè yo:

Jerold Mammano, Division President, Medicaid

Kevin Nelson – PDJ, Aetna Better Health NY

Sandra Robbins – Manm ABHNY

Asistan Sekretè:                                                                                                                          

Barbara Hennessy – Avoka Jeneral Rejyonal, Dwa Mache Lokal

Pèsonèl:                                                                                                                                       

Linda Kurian – Chèf Sèvis Medikal, Aetna Better Health NY