Kalifikasyon

Ou kapab kalifye pou enskri nan Aetna Better Health of New York si ou:

  • Gen 21 ane oswa plis
  • Live in our service area: Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx, Nassau and Suffolk counties
  • Genyen New York Medicaid aktif oswa kalifye pou Medicaid
  • Kapab viv lakay ou san danje
  • Ap bezwen swen pandan omwen 120 jou lè ou enskri
  • Ap gen yon doktè premye swen ki dakò travay ak Aetna Better Health oswa ou dakò pou chanje a yon doktè ki ap travay ak nou. Travay ak doktè premye swen ou vle di li dakò pou ekri kòmand pou sèvis k ap pèmèt ou resevwa swen nan men pwofesyonèl swen sante ki nan rezo nou lè ou enskri epi ou dakò pou itilize rezo nou pou tout sèvis ki kouvri. Ou kapab kontinye al wè nenpòt doktè, famasi, oswa lopital Medicare pou sèvis Aetna Better Health pa kouvri.

Call 1-855-456-9126 (TTY: 711) to set up an appointment. One of our assessment registered nurses (RN) will come visit you to see if you qualify and go over our services.