Vin Yon Manm

Jwenn yon plan ki satisfè bezwen w

Byenvini nan Aetna Better Health of New York

Pwogram Swen Kontwole Alontèm (Managed Long Term Care program, MLTC) nou an fèt pou granmoun aje ak moun ki bezwen swen alontèm. Pwogram sa a sèvi adilt ki gen laj 21 lane oswa plis, ki kalifye pou Medicaid. Pou antre ladan l, ou dwe abite nan youn nan minisipalite/konte sa yo:  Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx, Nassau oswa Suffolk. Jwenn plis enfòmasyon sou kijan pou w vin yon manm pwogram MLTC a.

Nou ta renmen ou antre nan plan nou yo. Gen anpil bon rezon pou w enskri. W ap pwofite yon gwo rezo doktè ak lopital. W ap jwenn plizyè pwogram pou ede w amelyore sante w. Si w gen kesyon, annik rele nou nan 1-855-456-9126 (MLTC). Pèsonèl senpatik Sèvis pou Manm nou an la pou ede w.