Nou la pou ou.. Lè w bezwen nou!

Youn nan objektif Aetna Better Health of New York yo se ede ranfòse kominote nou an. Nou fyè dèske nou se yon patnè kominotè avèk plizyè òganizasyon lokal. Nou se yon prezans vizib nan kominote nou sèvi yo. W ap jwenn Reprezantan Sansibilizasyon nou yo k ap sèvi kòm benevòl epi k ap bay asistans ki nesesè a nan plizyè evènman kominotè. Vini epi rankontre nou!