Apwopo de nou

Enfòmasyon sou Aetna Better Health of New York

Avèk yon popilasyon k ap pran laj, ogmantasyon frè swen sante ak bidjè ki pa ase deja, bon kalite swen sante se yon priyorite nasyonal ki ijan. Aetna Medicaid Administrators LLC (Aetna Medicaid) se yon konpayi ki pi efikas nan endistri a nan kowòdone swen sante ak kontwole frè pou peye yo.

  • Nou gen espètiz pou bay bon kalite sèvis sante san pran souf pou pifò moun ki frajil yo.
  • Estrateji ak zouti swen sante kontwole nou konsantre sou manm yo epi yo gen yon dosye ki pwouve yo amelyore rezilta sante a.
  • Siksè nou soti nan plis pase 30 ane eksperyans nou pase ap sèvi popilasyon ki nan gwo risk, ap bati relasyon avèk patnè lokal yo, ap entwodui distribisyon swen klinik, epitou ap devlope pwogram ak teknoloji tounèf.

Lè nou travay ansanm avèk pwofesyonèl swen sante ak gouvènman nasyonal yo, nou kwè nou kapab ede kreye yon pi bon sistèm swen sante pou manm nou yo.